Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00095

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket RÅ er forvekselbart med ordmerket RHA. Etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda frem til at det ikke foreligger en risiko for forveksling. Vareidentitet i klasse 3. De visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjellene skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene, selv om merkene gjelder for identiske varer. Klagen tas ikke til følge, og beslutningen om å registrere ordmerket RÅ blir dermed å opprettholde.