Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00122

QuikRead Click

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varer i klasse 5 og 10. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for to sentrale egenskaper ved varene. Når merket ble funnet beskrivende, ble det også ansett å være uten særpreg. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble dermed opprettholdt.