Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00114

QuickDrive (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 7 og 11. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Videre kunne ikke Klagenemnda legge vekt på klagers henvisning til virkninger av bruk av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.