Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00027

PURE:RENEW

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket PURE:RENEW er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 3. Klagenemnda kom til at det aktuelle merket består av to ord som begge må anses å være direkte beskrivende for egenskaper ved samtlige av de omsøkte varene. Sammenstillingen PURE:RENEW er ikke uvanlig og tilfører ikke mer enn betydningen av de to ordene hver for seg. Merket som helhet er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom dermed til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.