06.09.2022

PROWASH

VM 22/00041

Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Merket PROWASH er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.