Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00101

PROFLOW

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det ordmerket PROFLOW er beskrivende og mangler særpreg for blant annet respiratorer og gassmasker i klasse 9. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg da det angir en egenskap ved de aktuelle varene, nemlig at de gir god flyt av luft. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.