Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00075

PRISJAKT

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første til tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Klagenemnda kom til at PRISJAKT var beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 9 og 35. Etter en helhetsvurdering av den innsendte dokumentasjonen, fant Klagenemnda at det ikke var godtgjort at PRISJAKT var godt kjent som noens særlige kjennetegn på søknadstidspunktet. I avgjørelsen knytter Klagenemnda noen særskilte bemerkninger til registrert trafikk på klagers nettsted som dokumentasjon på innarbeidelse. Klagen ble forkastet.