13.09.2022

PRECISELY

VM 22/00043

Varemerke. Avslag. Spørsmål om ordmerket PRECISELY er beskrivende og mangler særpreg for tjenester i klasse 42. I Patentstyrets avgjørelse ble merket nektet registrert fordi det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd. Klagen ble ikke tatt til følge.