Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00206

PRECIS DIGITAL

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket Precis Digital er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 9. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret og klagen ble tatt til følge. Merket ble ansett tilstrekkelig særpreget og kan registreres.