Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00085

POWERTEX

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for varene i klasse 22, og dermed uten særpreg, men at merket ikke var beskrivende for varene og tjenestene i klasse 6, 7 og 37. For tekstilvarer i kl. 22 ville TEX oppfattes som en forkortelse for «textile». Patentstyret hadde nektet for alle varer og tjenester siden klager ikke hadde akseptert registrering for varene i kl. 6, 7 og 37. For Klagenemnda ba klager subsidiært om registrering for disse varene og tjenestene. Dette er i tråd med Klagenemndas praksis. Klagen ble dermed tatt delvis til følge, slik at Patentstyrets avgjørelse ble opprettholdt og merket ble nektet registrering for varene i kl. 22, mens Patentstyrets avgjørelse ble opphevet slik at merket registreres for varene og tjenestene i kl. 6, 7 og 37.