18.09.2017

POWERING COLLABORATION

VM 17/00050

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 13 annet ledd og § 14 første og annet ledd. Spørsmål om flerordsmerket POWERING COLLABORATION er særpreget for tjenester i klasse 35, 37, 41 og 42. Klagenemnda kom til at merket utelukkende oppfattes som et rosende reklameutsagn og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket ble ansett å mangle særpreg, og klagen ble forkastet. En ny varefortegnelse ble anført for Klagenemnda, men denne ble funnet å være en ulovlig utvidelse, jf. varemerkeloven § 13 annet ledd.