Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00014

POWER FOR A BETTER WORLD

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket mangler særpreg for tjenestene i klasse 44. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gå til registrering.