Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00090

Poma Tang (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf, § 4 første ledd bokstav b, og § 4 andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket POMA TANG er forvekselbart med klagers merker som inneholdt merketeksten PUMA. Klagenemnda mente POMA ikke ville oppfattes i betydningen kattedyret «puma», og at POMA TANG ville oppfattes som en helhet som tilstrekkelig skilte seg fra PUMA, både visuelt, fonetisk og konseptuelt. Merkene var ikke forvekselbare. Også spørsmål om PUMA var velkjent og om bruken av det kombinerte merket POMA TANG utgjorde en urimelig utnyttelse. Klagenemnda tok ikke konkret stilling til spørsmålet om velkjenthet, da forskjellene mellom merkene var såpass store at det uansett ikke forelå noen risiko for assosiasjon mellom merkene. Klagen ble ikke tatt til følge, og registreringen av det kombinerte merket POMA TANG blir dermed å opprettholde.