02.03.2017

POLAR

VM 16/00172

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven §§ 16 bokstav b og d. Spørsmål om det kombinerte merket POLAR er registrert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og forkastet klagen. Søknaden ble ansett å ha skjedd i strid med god forretningsskikk og registreringen oppheves. Klagenemnda kom i motsetning til Patentstyret til at registreringen også skal oppheves for klasse 45, selv om det ikke forelå forvekslingsfare for denne klassen, da søknaden som helhet ble ansett å være innlevert i ond tro. Klagenemnda tok ikke stilling til anførselen etter
§ 16 bokstav d.