Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00208

Pocket Kit

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om registrering av ordmerket POCKET KIT er i strid med klagers eldre innarbeidede merke, ordmerket POCKET. Klagenemnda kom frem til at POCKET var innarbeidet forut for prioritetsdatoen til ordmerket POCKET KIT. I forvekselbarhetsvurderingen la Klagenemnda vekt på at det forelå vareidentitet og -likhet, og at POCKET fremsto som det dominerende elementet i begge merker. Det foreligger derfor en risiko for forveksling. Beslutningen om å gi den internasjonale registreringen, ordmerket POCKET KIT, virkning i Norge blir derfor å oppheve.