19.12.2023

PHILADELPHIA

VM 23/00087

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket PHILADELPHIA er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 29 og 30. Merketeksten vil oppfattes som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse.