23.01.2023

PAY PER WASH (komb.)

VM 22/00100

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket PAY PER WASH er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer og tjenester i klasse 7, 9 og 37. Klagenemnda finner under tvil at de grafiske elementene i merket tilfører tilstrekkelig særpreg, og omgjør derfor Patentstyrets vedtak. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan gis virkning for varene og tjenestene i klasse 7, 9 og 37.