Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00002

Patentkali

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 1. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge.