Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00104

PassportCard Real-Time Travel Insurance (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9, 36 og 44. Klagenemnda kom til at merket var særpreget som helhet, da bokstaven P ikke hadde noe kjent betydningsinnhold for varene og tjenestene, samtidig som bokstaven, i kombinasjon med figurative elementer, hadde en viss blikkfangereffekt. Det forhold at P-en kunne bli oppfattet med en henvisning til den første bokstaven i det beskrivende ordet PASSPORTCARD, ble tonet ned av bokstavens og logoutformingens fremtredende rolle i merket. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan registreres for de omsøkte varer og tjenester.