Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00047

OxyReduct

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 11, 37 og 40. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer og tjenester. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.