23.04.2021

OSCAR'S CAFÉ (komb.)

VM 21/00003

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og § 4 andre ledd. Spørsmål om OSCAR’S CAFÉ er egnet til å forveksles med klagers eldre varemerkeregistrering OSCAR, og om klagers merke er velkjent og om bruken av merket OSCAR’S CAFÉ vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill). Klagenemnda kom til at OSCAR er velkjent for enkelte tjenester i klasse 41, men fant ikke at det forelå assosiasjonsrisiko mellom OSCAR og OSCAR’S CAFÉ. Til det var avstanden mellom de tjenestene OSCAR anses velkjent for, og tjenestene omfattet av det nyeste merket i klasse 43, for stor. Bruken av OSCAR’S CAFÉ vil dermed ikke medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill), jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Det forelå heller ikke risiko for forveksling mellom klagers varemerkeregistrering OSCAR og OSCAR’S CAFÉ, all den tid merkene er registrert for forskjellige vare- og tjenesteslag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble ikke tatt til følge, og varemerkeregistreringen OSCAR’S CAFÉ ble opprettholdt.