Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 23/00040

OriginOS

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket OriginOS ikke er beskrivende og har særpreg som kjennetegn for varene i klasse 9. Merkets samlede meningsinnhold fremstår som avledet og suggestivt i relasjon til varene.