Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00017

ONE MORE THING

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 b. Spørsmål om ordmerket ONE MORE THING var forvekselbart med det uregistrerte merket ONE MORE THING og om utpekingen av den internasjonale registreringen var innlevert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til at det ikke finnes en klar link mellom bruken av uttrykket ONE MORE THING og klagers varer. Klagenemnda fant på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen, at klagers bruk av uttrykket ikke var å anse som varemerkebruk. Klagenemnda kom således til at utpekingen av Norge av den internasjonale registreringen ikke kan anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, og klagen ble forkastet.