Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00113

ONE 1 (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg for varene i klasse 5, 29 og 30. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for samtlige varer.