Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00012

OLDHAM

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket Oldham er beskrivende som geografisk angivelse for varer i klasse 9, og mangler særpreg. Etter en konkret og utførlig vurdering, kom Klagenemnda til at det ikke eksisterer en forbindelse mellom Oldham og de aktuelle varene, og at det ikke er grunnlag for å konkludere med at det er rimelig å anta at en slik forbindelse kan oppstå i fremtiden. Klagen ble tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte den internasjonale registreringen virkning i Norge ble opphevet.