28.10.2019

OC (komb.)

VM 19/00089

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det kombinerte merket OC er forvekselbart med det kombinerte merket CC i klagers tre registreringer. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering frem til at det ikke foreligger en risiko for forveksling. I avgjørelsen, som gjelder identiske varer og tjenester, legges det avgjørende vekt på at det yngre merket vil oppfattes som bokstavkombinasjonen OC, og gjennomsnittsforbrukeren vil derfor oppfatte forskjellen mellom dette merket og den figurative utformingen som utgjør CC. Klagen tas ikke til følge, og beslutningen om å registrere merket, det kombinerte merket OC, blir dermed å opprettholde.