Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00056

NOVIA (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd, og § 16 bokstav b. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til NOKIA, siden det var registrert og således tidligere funnet særpreget, ikke ville oppfattes som et stedsnavn. Det registrerte merket har krav på vern. Identiske varer, og merkene er visuelt og fonetisk ganske like ved at de har en identisk begynnelse og avslutning. Siden det ikke kan legges til grunn at NOKIA vil oppfattes som et stedsnavn, vil merkene oppfattes som fantasimerker, og det vil derfor ikke være noe som skiller merkene konseptuelt. Fare for forveksling. Klagen ble tatt til følge, og innklagedes kombinerte merke NOVIA ble opphevet for varene i klasse 11.