Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00005

Norwegian Yacht Voyages - Worldwide Mega Yacht

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd, og § 16 bokstav b. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at klagers merke NORWEGIAN CRUISE LINE ikke har det nødvendige særpreg, verken iboende eller ved innarbeidelse. Merket var dermed heller ikke velkjent. Det var derfor ikke grunnlag for å vurdere risiko for forveksling eller assosiasjon. Videre var Klagenemnda av den oppfatning at innklagedes kombinerte merke NORWEGIAN YACHT VOYAGES som helhet hadde det nødvendige særpreg. Klagen ble forkastet, og innklagedes merke ble opprettholdes for tjenestene i klasse 39.