Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00016

NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd. Spørsmål om det kombinerte merket var beskrivende og uten særpreg. Klagenemnda kom til at merket kun besto av beskrivende og ikke-distinktive elementer. Klagenemnda kunne heller ikke se at den konkrete sammenstillingen som helhet ga merket det nødvendige særpreg. Klagen tas ikke til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte det søkte merket ble dermed stadfestet.