13.09.2017

NORVEGIA VODKA

VM 16/00199

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 4 andre ledd. Spørsmål om registreringen av ordmerket NORVEGIA VODKA var i strid med det velkjente merket NORVEGIA. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at selv om merket NORVEGIA må anses for å være velkjent for meieriprodukter, vil ikke vernet strekke seg til varer i klasse 33. Det ble uttalt at det yngste merket NORVEGIA VODKA ikke ville utløse en assosiasjon til det eldste merket når det ble brukt på de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Klagen ble forkastet.