22.08.2017

Norske gleder ISBILEN Siden 1962

VM 17/00054

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket Norske Gleder ISBILEN Siden 1962 er særpreget for varer og tjenester i klasse 29, 30 og 35. Klagenemnda kom til at merket som helhet er egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andre næringsdrivendes varer og tjenester. Bruken av de ulike skrifttypene, skriftstørrelsene, samt fargebruken og selve oppsettet av de ulike elementene, medfører at merket har et preg som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte og gjenkjenne som noens særlige kjennetegn. Klagenemnda tok ikke stilling til om klager har en innarbeidet rettighet til ordmerket ISBILEN. Klagen ble tatt til følge.