Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 23/00001

NORØ

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmålet i saken er om ordmerket NORØ er egnet til å forveksles med det eldre ordmerket NORO. Klagenemnda kommer til et annet resultat enn Patentstyret. Klagenemnda finner at det er risiko for forveksling, og at NORØ må oppheves for samtlige av varene i klasse 11, 20 og 21, og for nærmere angitte varer i klasse 6, 24 og 27. I vurderingen legger Klagenemnda avgjørende vekt på at det eldre merket vil oppfattes som et fantasiord, at det er betydelige fonetiske og visuelle likheter mellom merkene og at NORØ ikke har en tilstrekkelig klar og spesifikk betydning som kan motvirke forvekslingsfare. Klagen tas til følge.