Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00071

NO MORE BORING MEALS (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14. Spørsmål vedrørende registrertbarheten til det kombinerte merket NO MORE BORING MEALS. Klagenemnda fant at merket ville ikke formidle annet enn ordenes leksikalske betydning, og dermed kun oppfattes som en salgsfremmende ytring. Klagen ble forkastet.