Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00070

NO MORE BORING MEALS

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14. Spørsmål vedrørende registrertbarheten til ordmerket NO MORE BORING MEALS. Klagenemnda fant at merket vil oppfattes som en salgsfremmende ytring, og at den grafiske utformingen ikke er tilstrekkelig særpreget til at den leder oppmerksomheten bort det det ikke-særpregede tekstelementet i merket. Klagen ble forkastet.