Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00110

NIGHT EDITION

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 12. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemndas flertall kom til at merket innehar tilstrekkelig særpreg for samtlige varer. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge.