Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00003

NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASKINENE (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd, og § 16 bokstav b. Spørsmål om registreringen av det kombinerte merket NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASKINENE var i strid med klagers fire tidligere registreringer. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at det ikke forelå forvekslingsfare. I det yngre merket ble NICKELODEON og BLAZE ansett som de dominerende element, mens MONSTERMASKINENE ble ansett som et underordnet element. MONSTERMASKINENE ble videre ansett som et helhetlig uttrykk, hvor MONSTER ikke fremsto som et element med selvstendig og adskillende evne. Klagen ble forkastet.