07.12.2023

neocare (komb.)

VM 23/00107

Varemerke. Avslagssak. Klagen tas til følge. Varemerkeloven § 14, første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at teksten i merket ikke er direkte beskrivende, og at merket er tilstrekkelig særpreget for de aktuelle varene i klasse 2 og 27. Klagenemnda fant at merketeksten kan henspille på egenskaper ved varene, men at forbindelsen ikke anses å være tilstrekkelig direkte og spesifikk til at merket er beskrivende. Merketeksten vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og merket oppfyller garantifunksjonen. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at de figurative elementene er ordinære og ikke tilfører særpreg til merket. Det er den konkrete tekstsammenstillingen som har vært avgjørende for Klagenemndas vurdering.