14.11.2017

NATYRAL (komb.)

VM 17/00022

Spørsmål om sletting av det kombinerte merket NATYRAL grunnet manglende reell bruk for varer i klasse 5, 29 og 31, jf. varemerkeloven § 37. Klager hadde ikke tatt merket i bruk i den relevante 5-årsperioden, men påberopte seg at de hadde en rimelig grunn for å ha unnlatt å ha tatt merket i bruk. Klager hevder at de ikke hadde fått tilgang til landområdene der dyrkingen av oliven skulle foregå før i 2015 grunnet ulovlige okkupasjoner. Klagenemnda kom til at klagers påberopte forhold var tilstrekkelig tungtveiende til at den kunne fastslå at det forelå rimelig grunn til unnlatelsen når det gjaldt varene «oliven» og «olivenolje». Klagen ble tatt delvis til følge.