Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00089

MYSUGR

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 10, 38, 41 og 44. Klagenemnda kom under tvil til at MYSUGR vil oppfattes som å henspille på formål og egenskaper ved varene og tjenestene, og til at merket dermed passerer grensen for det suggestive og registrerbare. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge for samtlige varer og tjenester.