Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00051

MULTI PLAY (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket MULTI PLAY er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 9 og 29. Selv om tekstelementet i merket er skrevet med store, skyggebelagte bokstaver i ulike farger og har en virveleffekt inn mot midten av merket, er Klagenemnda av den oppfatning at det er tekstelementet som er det dominerende elementet i merket og at figurelementene og den grafiske utformingen ikke leder oppmerksomheten bort fra merkets beskrivende meningsinnhold. Klagenemnda viste til den innstrammede praksis som har blitt lagt til grunn i EU-domstolen for kombinerte merker med beskrivende tekstelementer. Klagen ble forkastet.