Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00116

MULTI-GYN (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 3 og 5. Klagenemndas flertall kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer. Klagenemndas flertall kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrering for samtlige varer.