Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00107

#MonsterGaming

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf, § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det yngre ordmerket #MONSTERGAMING er forvekselbart med to eldre merker som inneholder elementet MONSTER. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering frem til at det foreligger en risiko for forveksling. Det var en høy grad av tjenestelikhet i klasse 41, og felleselementet MONSTER er et særpreget og dominerende element som skaper større likhet enn forskjellene i merkene skaper avstand. Uttalelser med henvisning til rettspraksis om at styrket særpreg/velkjenthet for det yngre merket ikke har betydning for vurderingen. Forvekselbarhetsvurderingen er et spørsmål om vernet til det eldre merket, og det er beskyttelsessfæren (graden av særpreg) til dette merket som er avgjørende. Klagen ble forkastet, og Patentstyrets avgjørelse opprettholdes.