02.05.2017

MONSTER

VM 17/00014

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd. § 4 andre ledd. Spørsmål om ordmerket MONSTER var forvekselbart med tidligere registreringer ordmerkene MONSTER ENERGY, MONSTER REHAB, MONSTER ASSAULT og JAVA MONSTER. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og klagen ble forkastet. Det foreligger ikke vareslagslikhet og et av grunnprinsippet for å finne at merkene er forvekselbare er dermed ikke tilfredsstilt. Det er ikke sendt inn dokumentasjon for å underbygge påstanden om at merket er velkjent og nyter et utvidet vern. Beslutningen om å gi ordmerket MONSTER virkning i Norge ble dermed opprettholdt.