Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00152

MONOLITTEN

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken har vært del av et større sakskompleks der seks andre varemerker inneholdende en avbildning, utsnitt eller silhuett av kunstverk signert Gustav Vigeland ble nektet registrert. Behandlingen har blant annet vært stilt i bero i påvente av en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Klagen ble forkastet. Utvalget delte seg i et flertall og et mindretall hva gjaldt begrunnelsen, men var enige i resultatet.