Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00105

Mini Me By Kristine Vikse

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37, jf. § 40. Spørsmål om identifikasjon mellom varemerker. Verneperioden på fem år for ordmerket Mini Me By Kristine Vikse var ennå ikke utløpt på innleveringsdagen for kravet om administrativ overprøving. Spørsmålet var derfor om ordmerket likevel måtte identifiseres med innklagedes eldre kombinerte merke Mini Me, som var under bruksplikt. Klagenemnda kom til at identifikasjon ikke forelå mellom innklagedes varemerker. Klagen ble dermed ikke tatt til følge, og ordmerket kunne ikke bli krevet slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.