Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00147

MH medical hemp (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 3, 5 og 35. Klagenemnda kom til at merket var særpreget som helhet, da MH var et element i merket som gjennomsnittsforbrukeren ville kunne feste seg ved som en angivelse av kommersiell opprinnelse. MH er dominerende for merkets helhetsinntrykk, og har ikke noe kjent betydningsinnhold for varene og tjenestene. Det forhold at MH tilsvarer forbokstavene til de beskrivende ordene MEDICAL HEMP, blir derfor underordnet, merket sett som helhet. Klagenemnda kom etter dette til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene.