04.06.2021

MANGO LOCO

VM 21/00055

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
For Klagenemnda sto saken i et annet lys enn for Patentstyret, da klager hadde bedt om en fornyet vurdering ut ifra en begrenset varefortegnelse i klasse 32. Klagenemnda kom imidlertid frem til at det fortsatt forelå vareslagslikhet mellom drikkevarene i klasse 30 i de eldre merkene, og varene i klasse 32 i det yngre merket. Merkene hadde likheter og forskjeller. Felleselementet var det særpreget tekstelementet LOCO, som ble ansett som det dominerende element i samtlige merker og som ville bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren. MANGO i det yngre merket var et beskrivende element, og kunne ikke avverge risiko for forveksling. Klagen ble forkastet. Patentstyrets avgjørelse stadfestes.