Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00112

MAKING CITIES FOR PEOPLE

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket manglet særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35. Klagenemnda anså videre ikke at merket var innarbeidet for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning for tjenestene omfattet av utpekningen.