Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00091

MAIN AUTO WHEELS

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 4 første og andre ledd. Spørsmål om registrering av det kombinerte merket MAIN AUTO WHEELS var i strid med klagers velkjente figurmerke (VW). Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at merkene ikke var så like at det yngre merket ville utløse en assosiasjon til det velkjente merket. Således ville det heller ikke foreligge noen urimelig utnyttelse av eller skade på det eldre merkets særpreg eller anseelse. Klagenemnda kom videre til at da det ikke forelå assosiasjonsrisiko, ville det heller ikke være fare for forveksling. Klagen ble forkastet.