Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00008

M (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det det kombinerte merket M er beskrivende og mangler særpreg for tjenester i klasse 35, 42 og 45. Klagenemnda fastslo at M ikke hadde noen kjent betydning for de aktuelle tjenestene, og at merketeksten derfor ikke er beskrivende. Klagenemnda kom videre til at merket har en viss blikkfangeffekt som kan være egnet til å skille klagerens tjenester fra andre tilbyderes. Når det heller ikke er dokumentert at verken fargen eller bokstaven er vanlig brukt for de aktuelle tjenester, anses merket som tilstrekkelig særpreget for registrering. Klagenemnda kom således til et annet resultat enn Patentstyret, og klagen ble tatt til følge.